Hướng dẫn cài đặt mô hình apache + nginx (reverse proxy)

Word Image 99

Hướng dẫn nâng cấp lên Custombuild 2.0 trong Directadmin

DirectAdmin đi kèm với một công cụ được xây dựng sẵn có tên là CustomBuild, cho phép bạn cài đặt, gỡ bỏ hoặc biên dịch lại các chương trình. Gần đây, đã có một sửa đổi của CustomBuild (thường được viết tắt là CB) để phiên bản 2.0. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ thấy cách nâng cấp cài đặt CustomBuild 1.1 hoặc 1.2 lên 2.0.

Bước 1: Cài đặt lại các gói hỗ trợ

yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof db4-devel psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI xfsprogs rsyslog logrotate crontabs

Bước 2: Cập nhật CustomBuild

cd /usr/local/directadmin
mv custombuild custombuild_1.x
wget -O custombuild.tar.gz http://files.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild.tar.gz
tar xvzf custombuild.tar.gz
cd custombuild
./build

Bước 3: Thay đổi các tùy chọn

Sau khi thực hiện ./build, tệp cấu hình tùy chọn mới đã được tạo. Mở tập tin này và thực hiện các thay đổi cần thiết.

Sau khi xác nhận thay đổi của bạn là chính xác, cài đặt phần mềm theo cấu hình CustomBuild:

./build all d
./build rewrite_confs

Build nginx (reverse_proxy) dùng Custombuild:

Dùng lần lượt các lệnh sau để Build Nginx

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build update_da
./build set webserver nginx_apache
./build nginx_apache
./build rewrite_confs

Tiếp theo ta tiến hành cài đặt mod_rpaf cho apache:

cd /usr/local/src
wget https://github.com/y-ken/mod_rpaf/archive/master.zip
unzip master.zip
cd mod_rpaf-master
/bin/sed -i "s/remote_/client_/g" mod_rpaf-2.0.c
make && make install

 

Tiếp theo để hoàn thành quá trình cài đặt ta tiến hành thêm đoạn code sau vào tập tin httpd-includes.conf:

Để thêm code vào tập tin ta dùng lệnh sau:

Vi /etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf
LoadModule rpaf_module   /usr/lib/apache/mod_rpaf-2.0.so
<IfModule mod_rpaf-2.0.c>
  RPAFenable On
  RPAFproxy_ips 127.0.0.1
  RPAFsethostname On
  RPAFheader X-Client-IP
</IfModule>

Lưu lại và kiểm tra lại với cmd : nginx -v

 

Exit mobile version