[Drive] Thùng rác

Mỗi Ổ đĩa Bitrix24 đều có một thùng rác. Khi bạn xóa một tệp, tệp đó sẽ được chuyển vào thùng rác trước tiên.

Khi bạn chuyển tệp vào thùng rác, tệp đó vẫn chiếm dung lượng lưu trữ trên ổ Bitrix24. Dung lượng lưu trữ khả dụng tùy thuộc vào gói Bitrix24 của bạn. Đọc thêm về Bitrix24 Gói và Giá .

Cách sử dụng Thùng rác

Chỉ cần nhấp vào nút Thùng rác trong phần Bitrix24.Drive.

Tại đây, bạn có thể xem tất cả các tệp và thư mục đã xóa. Bạn có thể khôi phục các tệp, tải chúng xuống máy tính của mình, xem chi tiết hoặc xóa các tệp này không thể khôi phục được.

Exit mobile version