[CRM] Phễu bán hàng (Sales funnel)

Word Image 99

Phễu bán hàng (Sales funnel)

Phễu bán hàng là một công cụ hiệu quả cho phép bạn phân tích quy trình bán hàng của mình và xác định giai đoạn nào bạn mất khách hàng tiềm năng (leads).

Nhấp vào CRM> Kênh bán hàng để xem tỷ lệ tất cả các thỏa thuận trong chế độ xem đồ họa và dạng bảng.

Bạn có thể chỉnh sửa tên các giai đoạn thỏa thuận, đặt hàng hoặc thêm các giai đoạn mới trong phần CRM> Cài đặt> Điểm bắt đầu> Trạng thái và thả xuống> Giai đoạn thỏa thuận .

Nếu bạn có nhiều quy trình thỏa thuận, bạn có thể định cấu hình (Configure) các giai đoạn thỏa thuận cho từng quy trình riêng lẻ. Tìm hiểu thêm về quy trình thỏa thuận trong bài viết – Nhiều quy trình và kênh bán hàng trong Bitrix24 CRM .

Trong phần Kênh bán hàng , bạn có thể xem bảng và biểu đồ cho các thỏa thuận Hiện đang hoạt động (giai đoạn đầu, giai đoạn cuối cùng và thành công) và thỏa thuận Không hoạt động (giai đoạn cuối không thành công).

Có hai loại kênh: Tiêu chuẩn Có chuyển đổi .

Bạn có thể chuyển đổi giữa các kênh nhập bất kỳ lúc nào bằng cách chọn loại kênh trong trình đơn thả xuống.

Ở chế độ xem Chuẩn , bạn được hiển thị số lượng thỏa thuận trên từng giai đoạn và phần trăm so với tổng số thỏa thuận.

Trong chế độ xem Với Chuyển đổi , mỗi giai đoạn thỏa thuận thấp hơn bao gồm tất cả các giai đoạn thỏa thuận trên. Ví dụ: một thỏa thuận ở giai đoạn Thỏa Thuận đã thắng cũng được tính trong tất cả các giai đoạn trung gian và giai đoạn đầu.

Hãy xem như ví dụ về kênh bán hàng trên ảnh chụp màn hình ở trên. Chúng tôi có thể thấy rằng 39% thỏa thuận đang hoạt động đã đạt đến giai đoạn Hóa đơn cuối cùng và chuyển qua các giai đoạn Mới Đang xử lý . 11 là tổng số thỏa thuận trong giai đoạn này và 176.940 đô la là tổng số tiền của các thỏa thuận đó.

Ngoài ra, bạn có thể thấy rằng 86% tất cả các thỏa thuận đang hoạt động và 14% không hoạt động (không thành công).

Exit mobile version