[CRM] Làm việc với thông số sản phẩm (product grid)

Word Image 99

Làm việc với thông số sản phẩm (product grid)

Trong danh mục sản phẩm mới, bạn có thể làm việc với các sản phẩm ngay trong thông số sản phẩm (product grid). Grid là một bảng gồm tất cả các sản phẩm/dịch vụ được thêm vào Bitrix24 của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa một số sản phẩm và thông số của chúng bằng cách chỉ cần đánh dấu vào chúng và nhấp vào “Chỉnh sửa”. Không cần mở từng thẻ sản phẩm.

Cách hoạt động

Chuyển đến phần CRM> Sản phẩm .

Chọn sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa bằng cách đánh dấu chọn chúng.

Nhấp vào nút Chỉnh sửa .

Sau đó, bạn có thể thay đổi thông số sản phẩm. Ví dụ: chúng tôi sẽ chỉnh sửa số lượng trong kho và giá bán lẻ của các sản phẩm đã chọn.

Đừng quên lưu các thay đổi.

Đã xong! Các thông số của sản phẩm đã chọn đã được chỉnh sửa thành công.

Hành động nhóm (Group Action)

Đôi khi bạn có thể cần thực hiện một hành động với một số sản phẩm. Ví dụ: bạn cần chuyển một số sản phẩm sang một phần khác. Chỉ cần đánh dấu các sản phẩm này > nhấp vào Tác vụ > chuyển đến phần > chọn một phần > nhấp vào Áp dụng .

Exit mobile version