[CRM] Bản mẫu hóa đơn và báo giá (Invoices and quotes templates)

Word Image 99

Bản mẫu hóa đơn và báo giá (Invoices and quotes templates)

Trong Bitrix24, bạn có thể dễ dàng tạo các mẫu hóa đơn hoặc báo giá. Bạn chỉ cần chọn một loại chứng từ và hệ thống sẽ tự động tạo.

Cách tạo mẫu

Quy trình tạo mẫu hóa đơn và mẫu báo giá giống nhau. Ví dụ: hãy xem quy trình tạo mẫu hóa đơn.

Cách định cấu hình các trường mẫu (Configure Fields)

Tiếp theo, hãy tùy chỉnh giao diện của mẫu. Bạn có thể thấy tài liệu trong tương lai sẽ trông như thế nào ở phía bên phải của trang.

Bạn có thể chỉnh sửa từng giá trị của từng trường bằng cách nhấp vào nút Hiển thị tất cả các trường .

Cách sử dụng mẫu

Sau khi lưu các thay đổi, mẫu mới sẽ có sẵn trong danh sách hệ thống thanh toán. Đảm bảo rằng hệ thống thanh toán đang hoạt động.

Bây giờ, khi tạo hóa đơn mới, bạn có thể chọn mẫu này trong phần Phương thức thanh toán .

Mẫu báo giá được chọn khi gửi/in. Nhấp vào Tác vụ> Tải xuống PDF> chọn mẫu.

Exit mobile version