[cPanel] – Track Delivery

Word Image 99

Tổng quan

Giao diện này hiển thị một báo cáo về việc gửi email từ tài khoản của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng giao diện này để theo dõi lộ trình gửi email. Theo dõi lộ trình có thể giúp bạn tìm thấy các vấn đề gửi thư.

Bạn sẽ thấy được các báo cáo vè địa chỉ, các trạng thái cũng như thời gian thực hiện, nơi sẽ tiếp nhận cũng như trạng thái của Email được gửi đi hoàn tất hay không.

Exit mobile version