[cPanel] – Tạo Backup từng bước với Backup Wizard

Word Image 99

[cPanel] - Tạo Backup từng bước với Backup Wizard 1

Sao lưu

Tính năng này cho phép bạn tải xuống một bản sao nén của tất cả hoặc một phần của trang web của bạn.
Hệ thống sẽ bao gồm các mục sau trong tệp sao lưu:
Thư mục Home.
Cơ sở dữ liệu MySQL®.
Cấu hình chuyển tiếp email.
Cấu hình bộ lọc email.

khôi phục

Tính năng này cho phép bạn tải lên một tệp sao lưu một phần hiện có để khôi phục các phần của trang web của bạn.
Hệ thống sẽ khôi phục các mục sau nếu chúng tồn tại trong tệp sao lưu:
Thư mục Home.
Cơ sở dữ liệu MySQL®.
Cấu hình chuyển tiếp email.
Cấu hình bộ lọc email.

Bằng cách nhấn vào Full Backup, hệ thống sẽ cho phép bạn tải xuống bản sao lưu, lưu ý rằng bản Backup này chỉ để sử dụng cho các vấn đề mà bạn muốn chuyển sang nhà cung cấp khác cùng sử dụng cPanel, bản sao lưu này bạn có thể cung cấp cho Quản Trị Viên dịch vụ Host để được hỗ trợ sao khôi phục toàn bộ tài khoản, bạn không thể thực hiện khôi phục trên tài khoản cPanel của mình.

 

 

 

 

Exit mobile version