[cPanel] – Kiểm tra lập chỉ mục dữ liệu Indexes

Word Image 99

Trình quản lý chỉ mục cho phép bạn tùy chỉnh cách một thư mục sẽ được xem trên web. Bạn có thể chọn giữa một kiểu mặc định, không có chỉ mục hoặc hai loại lập chỉ mục. Nếu bạn không muốn mọi người có thể xem các tệp trong thư mục của mình, hãy chọn Không lập chỉ mục.

Chọn thư mục bạn muốn bảo vệ bằng cách nhấp vào tên của nó. Bạn có thể điều hướng bằng cách nhấp vào biểu tượng.

Và bạn có thể cài đặt Indexing cho đường dẫn mà bạn đã chọn theo các mô tả dưới.

 Cài đặt hệ thống mặc định : 
– Không lập chỉ mục
– Lập chỉ mục tiêu chuẩn (chỉ tên tệp)
– Fancy Indexing (tên tệp và mô tả)

Exit mobile version