[cPanel] – Email Deliverability

Word Image 99

Tổng quan

Sử dụng giao diện này để xác định các sự cố với bản ghi DNS liên quan đến thư của bạn cho một hoặc nhiều tên miền của bạn. Hệ thống sử dụng các hồ sơ này để xác minh rằng các máy chủ khác có thể tin tưởng nó như một người gửi.

Nhấn vào Email Deliverability để xem các thông tin cấu hình.

Mặc định ban đầu bạn sẽ gặp các vấn đề được thông báo do chưa thực hiện cấu hình và bạn cần cấu hình các thông tin theo hướng dẫn với các giá trị tương ứng để khắc phục vấn đề, việc cấu hình này sẽ giúp Email bạn gửi đi được xác thực và đánh dấu giúp Email gửi đi không bị vào hòm thư Spam tăng uy tín của thư gửi đi.

Loại Tên Giá Trị
TXT default._domainkey.tinohost.com. v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0B v.v

Thông tin trên chỉ là mô tả, không có giá trị sử dụng nên bạn có thể coppy cấu hình của mình ngay tại trang quản lý.

Sau khi cấu hình xong bạn sẽ thấy có dấu tích màu xanh khi làm mới trang


Loại Tên Giá Trị
TXT tinohost.com. v=spf1 +mx +a +ip4:103.130.217.39 ~all

Sau khi cấu hình xong bạn sẽ thấy có dấu tích màu xanh khi làm mới trang

Exit mobile version