Chuyển website từ Backup cPanel user về CyberPanel

Word Image 99

v1.8.5 và các phiên bản mới hơn cung cấp cho bạn tiện ích để tự động nhập tài khoản cPanel vào CyberPanel. Để sử dụng tính năng này, bạn cần tải lên  các bản backup vào máy chủ của mình tại vị trí nào như /home/backup trên vps để có thể thực hiện restore.

Sau khi tải về bản full backup  từ cPanel,  ta  tiến hành upload lên server CyberPanel vào thư mục /home/backup sau đó chạy lệnh sau để restore website từ bản backup cpanel

/usr/local/CyberCP/bin/python2 /usr/local/CyberCP/plogical/cPanelImporter.py --path /home/backup/

CyberPanel sẽ tự tìm kiểm tra các bản backup , nếu là bản backup của cPanel sẽ tiến hành restore.

Tại cửa sổ terminal bạn có thể  xem được log thực hiện


Backup file /home/backup/backup-9.9.2019_22-29-25_tanquila.tar.gz successfully restored.

Thông báo như trên cho biết bản backup đã được restore hoàn tất trên CyberPanel.

Exit mobile version