[Feed] Cài đặt Feed: Áp dụng Menu thay đổi cho tất cả mọi người

Word Image 99

Quản trị viên có thể đặt chế độ xem menu của mình cho mọi người.

Tính năng này chỉ dành cho người dùng gói CRM +, Project +, Standard và Professional.

Trước hết, bạn cần định cấu hình menu chính và thêm bất kỳ mục tùy chỉnh nào bạn cần.

Đọc thêm trong bài viết – Thêm các mục vào menu chính.

Sau đó, bạn cần nhấp vào Cấu hình menu > Đặt menu của tôi cho mọi người ..

Chỉ định người dùng mà menu của bạn sẽ được đặt (người dùng mới hoặc tất cả người dùng) và nhấp vào Save.

Người dùng có thể cấu hình menu của họ theo cách họ cần, nhưng menu do quản trị viên đặt sẽ được coi là menu mặc định. Nếu người dùng nhấp vào menu Configure menu > Reset menu, menu sẽ được đặt lại về chế độ xem mặc định (do quản trị viên đặt).
Exit mobile version