[Feed] Cài đặt Feed: Ẩn nhiệm vụ khỏi Feed

Word Image 99

Tùy chọn ẩn nhiệm vụ trong menu Feed cho phép ẩn thông báo nhiệm vụ khỏi Stream. Khi tùy chọn được bật, bạn sẽ chỉ thấy thông báo và tin nhắn Nguồn cấp dữ liệu. Trong trường hợp này, bạn có thể quản lý các nhiệm vụ từ phần Nhiệm vụ.

Tùy chọn này có sẵn cho tất cả người dùng Bitrix24 và nên được cấu hình riêng bởi từng người dùng.

Exit mobile version