Cách khôi phục website với plugin All-in-One WP Migration

Word Image 99

Cách khôi phục website với plugin All-in-One WP Migration

Sau khi bạn đã xuất dữ liệu của mình hoặc bạn đã có sẳn dữ liệu của plugin All-in-One WP Migration, bạn có thể nhập vào website của mình. Trường hợp nếu bạn nhập mới thì bạn cần cài đặt mới plugin và tiến hành nhập bình thường.
Tại phần Bảng Tin => All-in-One WP Migration => Nhập để chọn bản sao lưu mà bạn đã lưu về trước đó.
Tại giao diện nhập bạn chọn là tệp tin – sau đó chọn lại File mà bạn đã sao lưu và nhấn Open, hệ thống sẽ tự hoạt động và nhanh hay chậm tùy thuộc vào độ lớn của website của bạn.
Sau khi nhập xong thì website của bạn sẽ có toàn bộ dữ liệu mà bạn đã sao lưu trước đó.
Exit mobile version