fbpx

Các lệnh quản lý database trên MariadDB

QUẢNG CÁO

Trong bài viết này  sẽ giới thiệu đến các bạn một số commands sql quan trọng nhất, các ví dụ chỉ mang tính tham khảo và không thể giới thiệu chi tiết từng option của mỗi command, trong cuối mỗi phần giới thiệu command sẽ có  link dẫn đến bài viết để bạn có thể đọc chi tiết toàn bộ option mà command hỗ trợ.

 • SELECT – trích xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu
 • UPDATE – cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu
 • DELETE – xóa dữ liệu từ cơ sở dữ liệu
 • INSERT INTO – chèn dữ liệu mới vào cơ sở dữ liệu
 • CREATE DATABASE – tạo một cơ sở dữ liệu mới
 • ALTER DATABASE – sửa đổi cơ sở dữ liệu
 • CREATE TABLE – tạo một table mới
 • ALTER TABLE – sửa đổi table
 • DROP TABLE – xóa một table
 • CREATE INDEX – tạo index index (search key)
 • DROP INDEX – xóa  index

SELECT

Cú pháp lệnh SELECT như sau

SELECT
  [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW]
  [HIGH_PRIORITY]
  [STRAIGHT_JOIN]
  [SQL_SMALL_RESULT] [SQL_BIG_RESULT] [SQL_BUFFER_RESULT]
  [SQL_CACHE | SQL_NO_CACHE] [SQL_CALC_FOUND_ROWS]
  select_expr [, select_expr ...]
  [ FROM table_references
   [WHERE where_condition]
   [GROUP BY {col_name | expr | position} [ASC | DESC], ... [WITH ROLLUP]]
   [HAVING where_condition]
   [ORDER BY {col_name | expr | position} [ASC | DESC], ...]
   [LIMIT {[offset,] row_count | row_count OFFSET offset}]
   procedure|[PROCEDURE procedure_name(argument_list)]
   [INTO OUTFILE 'file_name' [CHARACTER SET charset_name] [export_options]


INTO DUMPFILE 'file_name'	INTO var_name [, var_name] ]

   [[FOR UPDATE | LOCK IN SHARE MODE] [WAIT n | NOWAIT] ] ]


export_options:
  [{FIELDS | COLUMNS}
    [TERMINATED BY 'string']
    [[OPTIONALLY] ENCLOSED BY 'char']
    [ESCAPED BY 'char']
  ]
  [LINES
    [STARTING BY 'string']
    [TERMINATED BY 'string']
  ]

một vài ví dụ SELECT

# lấy toàn bộ dữ liệu trong table
mysql> SELECT * FROM 
; # Hiển thị các hàng cụ thể với giá trị đã cho. mysql> SELECT * FROM
WHERE [field name] = "value"; # Hiển thị tất cả các bản ghi có chứa tên "Something" VÀ số điện thoại '0123456789'. mysql> SELECT * FROM
WHERE name = "Something" AND phone_number = '0123456789'; # Hiển thị tất cả các bản ghi không chứa tên "Something" VÀ số điện thoại '0123456789' theo trường phone_number. mysql> SELECT * FROM
WHERE name != "Something" AND phone_number = '0123456789' order by phone_number; # Hiển thị tất cả các bản ghi bắt đầu bằng các chữ cái 'Something' VÀ số điện thoại '0123456789'. mysql> SELECT * FROM
WHERE name like "Something%" AND phone_number = '0123456789';

Tài liệu chi tiết tại đây: https://mariadb.com/kb/en/select/

UPDATE

Cú pháp lệnh UPDATE

UPDATE [LOW_PRIORITY] [IGNORE] table_reference 
 [PARTITION (partition_list)]
 SET col1={expr1|DEFAULT} [,col2={expr2|DEFAULT}] ...
 [WHERE where_condition]
 [ORDER BY ...]
 [LIMIT row_count]

Ví dụ lệnh update

UPDATE tên_table
SET tên_cột1=giá_trị1, tên_cột2=giá_trị2,...
WHERE tên_cột=giá_trị_cột_cần_update

Tài liệu chi tiết tại đây: https://mariadb.com/kb/en/update/

DELETE

Cú pháp lệnh DELETE

DELETE [LOW_PRIORITY] [QUICK] [IGNORE] 
  FROM tbl_name [PARTITION (partition_list)]
  [WHERE where_condition]
  [ORDER BY ...]
  [LIMIT row_count]
  [RETURNING select_expr 
   [, select_expr ...]]

Ví dụ lệnh DELETE

# xóa 1 database
mysql> drop database [database name];

Xóa 1 table
mysql> drop table 
;

Tài liệu chi tiết: https://mariadb.com/kb/en/update/

INSERT INTO

Cú pháp lệnh INSERT INTO

INSERT [LOW_PRIORITY | DELAYED | HIGH_PRIORITY] [IGNORE]
 [INTO] tbl_name [PARTITION (partition_list)] [(col,...)]
 {VALUES | VALUE} ({expr | DEFAULT},...),(...),...
 [ ON DUPLICATE KEY UPDATE
  col=expr
   [, col=expr] ... ] [RETURNING select_expr 
   [, select_expr ...]]

Ví dụ lệnh INSERT INTO

INSERT INTO sinhvienk60 (ho, ten, diemthi)
VALUES ("Dinh Van", "Cao", 8);

Tài liệu chi tiết: https://mariadb.com/kb/en/insert/

CREATE DATABASE

Cú pháp lệnh CREATE DATABASE

CREATE [OR REPLACE] {DATABASE | SCHEMA} [IF NOT EXISTS] db_name
  [create_specification] ...

create_specification:
  [DEFAULT] CHARACTER SET [=] charset_name
 | [DEFAULT] COLLATE [=] collation_name

Ví dụ lệnh CREATE DATABASE

CREATE DATABASE db1;

Tài liệu chi tiết: https://mariadb.com/kb/en/create-database/

ALTER DATABASE

Cú pháp ALTER DATABASE

ALTER {DATABASE | SCHEMA} [db_name]
  alter_specification ...
ALTER {DATABASE | SCHEMA} db_name
  UPGRADE DATA DIRECTORY NAME

alter_specification:
  [DEFAULT] CHARACTER SET [=] charset_name
 | [DEFAULT] COLLATE [=] collation_name

Ví dụ sử dụng ALTER DATABASE

ALTER DATABASE test CHARACTER SET = 'utf8' COLLATE = 'utf8_bin';

Tài liệu chi tiết: https://mariadb.com/kb/en/alter-database/

CREATE TABLE

Cú pháp CREATE TABLE

CREATE [OR REPLACE] [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] tbl_name
  (create_definition,...) [table_options  ]... [partition_options]
CREATE [OR REPLACE] [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] tbl_name
  [(create_definition,...)] [table_options  ]... [partition_options]
  select_statement
CREATE [OR REPLACE] [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] tbl_name
  { LIKE old_table_name | (LIKE old_table_name) }


select_statement:
  [IGNORE | REPLACE] [AS] SELECT ...  (Some legal select statement)

Ví dụ về CREATE TABLE

CREATE TABLE table_name
( 
 column1 datatype [ NULL | NOT NULL ],
 column2 datatype [ NULL | NOT NULL ],
 ...
);

Tài liệu chi tiết

https://mariadb.com/kb/en/create-table/

ALTER TABLE

Cú pháp lệnh ALTER TABLE

ALTER [ONLINE] [IGNORE] TABLE tbl_name
  [WAIT n | NOWAIT]
  alter_specification [, alter_specification] ...


alter_specification:
  table_option ...
 | ADD [COLUMN] [IF NOT EXISTS] col_name column_definition
    [FIRST | AFTER col_name ]
 | ADD [COLUMN] [IF NOT EXISTS] (col_name column_definition,...)
 | ADD {INDEX|KEY} [IF NOT EXISTS] [index_name]
    [index_type] (index_col_name,...) [index_option] ...
 | ADD [CONSTRAINT [symbol]] PRIMARY KEY
    [index_type] (index_col_name,...) [index_option] ...
 | ADD [CONSTRAINT [symbol]]
    UNIQUE [INDEX|KEY] [index_name]
    [index_type] (index_col_name,...) [index_option] ...
 | ADD FULLTEXT [INDEX|KEY] [index_name]
    (index_col_name,...) [index_option] ...
 | ADD SPATIAL [INDEX|KEY] [index_name]
    (index_col_name,...) [index_option] ...
 | ADD [CONSTRAINT [symbol]]
    FOREIGN KEY [IF NOT EXISTS] [index_name] (index_col_name,...)
    reference_definition
 | ADD PERIOD FOR SYSTEM_TIME (start_column_name, end_column_name)
 | ALTER [COLUMN] col_name SET DEFAULT literal | (expression)
 | ALTER [COLUMN] col_name DROP DEFAULT
 | CHANGE [COLUMN] [IF EXISTS] old_col_name new_col_name column_definition
    [FIRST|AFTER col_name]
 | MODIFY [COLUMN] [IF EXISTS] col_name column_definition
    [FIRST | AFTER col_name]
 | DROP [COLUMN] [IF EXISTS] col_name [RESTRICT|CASCADE]
 | DROP PRIMARY KEY
 | DROP {INDEX|KEY} [IF EXISTS] index_name
 | DROP FOREIGN KEY [IF EXISTS] fk_symbol
 | DROP CONSTRAINT [IF EXISTS] constraint_name
 | DISABLE KEYS
 | ENABLE KEYS
 | RENAME [TO] new_tbl_name
 | ORDER BY col_name [, col_name] ...
 | CONVERT TO CHARACTER SET charset_name [COLLATE collation_name]
 | [DEFAULT] CHARACTER SET [=] charset_name
 | [DEFAULT] COLLATE [=] collation_name
 | DISCARD TABLESPACE
 | IMPORT TABLESPACE
 | ALGORITHM [=] {DEFAULT|INPLACE|COPY|NOCOPY|INSTANT}
 | LOCK [=] {DEFAULT|NONE|SHARED|EXCLUSIVE}
 | FORCE
 | partition_options
 | ADD PARTITION (partition_definition)
 | DROP PARTITION partition_names
 | COALESCE PARTITION number
 | REORGANIZE PARTITION [partition_names INTO (partition_definitions)]
 | ANALYZE PARTITION partition_names
 | CHECK PARTITION partition_names
 | OPTIMIZE PARTITION partition_names
 | REBUILD PARTITION partition_names
 | REPAIR PARTITION partition_names
 | EXCHANGE PARTITION partition_name WITH TABLE tbl_name
 | REMOVE PARTITIONING
 | ADD SYSTEM VERSIONING
 | DROP SYSTEM VERSIONING


index_col_name:
  col_name [(length)] [ASC | DESC]


index_type:
  USING {BTREE | HASH | RTREE}


index_option:
  KEY_BLOCK_SIZE [=] value
 | index_type
 | WITH PARSER parser_name
 | COMMENT 'string'
 | CLUSTERING={YES| NO}


table_options:
  table_option [[,] table_option] ...

Ví dụ về ALTER TABLE

#Thay đổi table về kiểu INNODB
mysql> ALTER TABLE products_tbl TYPE = INNODB;

Tài liệu chi tiết: https://mariadb.com/kb/en/alter-table/

 

DROP TABLE

Cú pháp DROP TABLE

DROP [TEMPORARY] TABLE [IF EXISTS] [/*COMMENT TO SAVE*/]
  tbl_name [, tbl_name] ...
  [WAIT n|NOWAIT]
  [RESTRICT | CASCADE]

Ví dụ DROP TABLE

DROP TABLE Employees, Customers;

Tài liệu chi tiết: https://mariadb.com/kb/en/drop-table/

CREATE INDEX

Cú pháp CREATE INDEX

CREATE [OR REPLACE] [UNIQUE|FULLTEXT|SPATIAL] INDEX 
 [IF NOT EXISTS] index_name
  [index_type]
  ON tbl_name (index_col_name,...)
  [WAIT n | NOWAIT]
  [index_option]
  [algorithm_option | lock_option] ...

index_col_name:
  col_name [(length)] [ASC | DESC]

index_type:
  USING {BTREE | HASH | RTREE}

index_option:
  KEY_BLOCK_SIZE [=] value
 | index_type
 | WITH PARSER parser_name
 | COMMENT 'string'

algorithm_option:
  ALGORITHM [=] {DEFAULT|INPLACE|COPY|NOCOPY|INSTANT}

lock_option:
  LOCK [=] {DEFAULT|NONE|SHARED|EXCLUSIVE}

Ví dụ về CREATE INDEX

Tạo một chỉ mục trên cột email_address của bảng emails:
CREATE INDEX email ON emails(email_address(50));

Tài liệu chi tiết: https://mariadb.com/kb/en/create-index/

DROP INDEX

Cú pháp DROP INDEX

DROP INDEX [IF EXISTS] index_name ON tbl_name 
  [WAIT n |NOWAIT]
  [algorithm_option | lock_option] ...

algorithm_option:
  ALGORITHM [=] {DEFAULT|INPLACE|COPY|NOCOPY|INSTANT}

lock_option:
  LOCK [=] {DEFAULT|NONE|SHARED|EXCLUSIVE}

Ví dụ về DROP INDEX

#Drop index vào cột note_note của tables notes
DROP INDEX note ON notes;

Tài liệu chi tiết: https://mariadb.com/kb/en/drop-index/

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Recommended

Tài liệu nổi bật

chất lượng dịch vụ tốt lắm...á
chất lượng dịch vụ rất tốt.
giá tốt, chất lượng cao mình rất hài lòng
Tino giá tốt,chất lượng cao,dịch vụ tư vấn và hổ trợ khách hàng tận tâm.
tôi rất thích sử dụng dịch vụ tại tinohostinohost. tốc độ tải nhanh và cực kỳ rẻ
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt
Dùng rất oke nha mọi người
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, mình rất hài lòng về dịch vụ của TINOHOST
Đã mua rất nhiều tên miền tại Tinohost. Chất lượng tốt
Dịch vụ tốt, chăm sóc khách hàng chu đáo. Mình rất yên tâm khi sử dụng các dịch vụ của Tinohost.
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
tuyệt vời chăm sóc khách hàng quá tốt
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
dịch vụ tuyệt vời . chăm sóc khách hàng rất tốt
Quá tốt - Quá xuất sắc và tuyệt
Hỗ trợ nhiệt tình. dịch vụ chất lượng
Host ổn định. miền giá rẻ. hỗ trợ nhanh
Đội ngũ support rất nhiệt tình.
Sử dụng dịch vụ của bạn Tinohost 2 3 năm nay chưa khi nào phải thất vọng.
host dùng chất lượng, miền giá rẻ
Host chất lượng uy tín, dịch vụ tốt
dịch vụ hỗ trợ rất nhanh, tốc độ hosting tốt
Hộ trợ tốt, nhanh. Tuyệt vời 🥰
tuyệt vời, dịch vụ cực tốt và hỗ trợ siêu nhanh
Làm việc nhanh chóng, giá thành hợp lí.
Chất lượng phục vụ tốt, hỗ trợ khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Hosting rẻ và nhanh thích hợp cho học sinh sinh viên như mình
dịch vu tốt ! Sẽ sử dụng thưởng xuyên !
Mỗi lần cần gì, nhắn Tino là được hỗ trợ ngay. Nên một đứa không biết gì về web như mình cũng tạo được blog. Cơ bản mình chỉ lo viết, mọi thứ có anh IT của Tino lo hết.
Nhìn chung thì Tino xứng đáng là một trong những nhà cung cấp host giá rẻ #1 tại VN. Bên này support khá nhanh và nhiệt tình nên quá trình sử dụng diễn ra tương đối trơn tru.
Chất lượng quá ok so với mức giá. Các SME có thể tham khảo để dựng web nhé.
uy tín chất lượng chuẩn cho 5 sao
Dịch vụ nhanh chóng thanh toán tiện lợi
Dịch vụ nhanh chóng, giá cả hợp lý
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Dịch vụ tốt, giá cả hợp lý👍
Rất hay, rất tốt, rất hữu ích
Hỗ trợ rất nhanh và nhiệt tình
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
dịch vụ tốt, thanh toán nhanh chống
Hài lòng dịch vụ của tinohost
Sau khi sử dụng dịch vụ của TinoHost. Mình thấy website load nhanh hơn hẳn so với sử dụng ở nhà cung cấp cũ. Giá cả do mình đc mua với giá sale 99% của TinoHost nên rất là rẻ. Gói mình mua là gòi Hosting Bussiness 20GB. Thông số cấu hình cao nên web load khá mượt
Chúc TinoHost phát triển!
domain rẻ, có nhiều gói hữu ích thích hợp cho sinh viên
Dịch vụ trãi nghiệm tốt, cho 5 sao
Hài lòng về dịch vụ và tư vấn
Dịch vụ tốt . Support nhiệt tình
Dịch vụ thật tuyệt vời
Chất lượng OK
Nhanh chóng
Đã gia hạn thêm gói 1 năm nữa của TINO host. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ thật sự tốt. AE nên trải nghiệm thử và tin dùng. Thank you TINO 👍
dịch vụ rất tốt
Nhân viên support nhanh, hỗ trợ nhiệt tình, giao dịch tự động nên khá tiện
đã mua tên miền và hosting bên Tino, sẽ trải nghiệm lâu dài
Đã dùng nhiều dịch vụ tại Tinohost, chất lượng tốt, rất hài lòng ...😀
Các bạn hỗ trợ làm việc nhiệt tình và chuyên nghiệp!
Sự dụng rất hài lòng với các dịch vụ của tinohost
Dịch vụ tốt, uy tín chất lượng
Tino dịch vụ quá tuyệt vời
Giá rẻ, dịch vụ tốt, hỗ trợ nhanh chóng
Dịch vụ tốt hỗ trợ support nhanh
dịch vụ rất tốt rất tuyệt vời
Giá hợp lý cho người mới dùng
Mình thấy Tinohost có giao diện thân thiện, dễ đăng ký sử dụng cho người mới tập tành làm web như mình. Hosting hỗ trợ có nhiều lựa chọn về dung lượng và giá cả! Thanh toán qua momo thuận tiện. Recommended!
wed quá ok làm việc nhanh ngọn
Dv Rất Tốt Và Rất Hay
Dịch vụ tốt. Khá hài lòng vì support nhiệt tình
Dịch vụ quá tuyệt vời danh cho các bạn
đội sp của Tino rất nhiệt tình và nhanh chóng
Xin cảm ơn đội ngủ kỹ thuật. Các bạn rất chuyên nghiệp và thân thiện. Tôi sẽ giới thiệu các bạn cho bạn bè của mình.
Dịch vụ hỗ trợ tốt, ổn định, thanh toán dễ dàng.
Mình từng dùng VPS bên Vietel IDC, hay gặp lỗi vặt và bảo trì liên tục. Nhưng Tino thì rất ok
dùng tốt, nhanh, dễ sử dụng
Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng
ok, chưa dùng nên để test thử xem sao, vẫn đánh giá 5* trước
Thích cách tư vấn tận tình và nhanh gọn của Tino mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
Đề nghị xem lại vấn đề phục vụ khách hàng (livchat)!
Tư vấn tận tình và nhanh. Hosting ổn định, giá rẻ
Good. Tốc độ cao. Tùy chỉnh nhiều trên shared hosting.
hosting ngon, giá luôn rẻ, tôi làm code nhưng rất thích sài host tino
Tino cung cấp host rất chuyên nghiệp. Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ rất tận tâm và nhiệt tình. Mình sẽ tiếp tục ủng hộ Tino 🥰.
Rất tuyệt vời🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆
Xét về tầm giá thì TinoHost rất đáng để mua và sử dụng lâu dài.
tuyệt vời quá đi,tuyệt vời quá đi
Tốc độ ổn định, tư vấn nhiệt tình
mới tham gia, mong mọi người hỗ trợ thêm
Tốc độ khá tốt với gói rẻ nhất 9k
Giao dịch nhanh,support nhanh và tận tình,chuyển miền nhanh,Hosting Ok
mua sản phẩm dịch vụ tinhot rất tốt tặng ad 5tr ** luon nè🥰🥰🥰
là khách hàng của tino lâu năm, mình rất hài lòng với cách làm việc cực kì chuyên nghiệp của tino. sản phẩm chất lượng và dịch vụ chăm sóc cũng rất chất lượng. hi vọng tino tiếp tục duy trì và phát huy tinh thần này
tinohost
một truong những nơi bán hosting rẻ, chất lượng dành cho anh em nào cần để làm web
mua tại : tinohost.com
Tư vấn tận tình và nhanh gọn mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
mình đã mua 2 tên miền + hosting của Tino Host . quả nhiên hiệu quả SEO cải thiện đáng kể và chứng chỉ bảo mật HTTPS miễn phí của Tino Host cũng ko kém phần quang trọng cho việc SEO website của mình
Tino host là một trong nhà cung cấp tốt nhất mình từng sử dụng. Với ưu đãi khuyến mại nhiều, giá thành rẻ kèm theo đó là sự support tuyệt vời của các admin. Nếu ai chưa lựa chọn được nhà cung cấp cho bản thân mình thì Tinohost sẽ là câu trả lời tốt nhất.
dịch vụ tốt, đội ngũ support nhiệt tình, cảm ơn #tinohost
dịch vụ tốt, chăm sóc khách hàng nhanh, đã mua 4 tên miền 😁
Uy tín, chất lượng, nhân viên hỗ trợ nhiệt tình
mua 2 domain tại tinohost dùng rất chất lượng
Đã mua 02 domain và hosting tại TinoHost, hài lòng cách tư vấn và chăm sóc khách hàng của TinoHost :)
Giá rẻ cấu hình mạnh, black friday là sự bùng nổ của Tino
Hay web bán tài nguyên rất ngon
Next Reviews

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.

Add New Playlist