Các lệnh commands và hướng dẫn cách sử dụng trên WordOps

Word Image 99

Trên WordOps bạn sử dụng theo cú pháp.

wo (command) [tuỳ chọn]

Các command trên WordOps được liệt kê như sau :

command Tính năng Ví Dụ
site create, update, delete, list sites trên WordOps wo site create site.tld --wp
stack install/remove WordOps server stacks wo stack install --nginx
debug commands dùng để debug trên WordOps wo debug site.tld --php
clean Xoá cache  trên WordOps backend wo clean --fastcgi
info Hiển thị thông tin các stack trên VPS wo info --nginx
log Làm việc với log trên WordOps wo log show --nginx
secure Quản lý xác thực WordOps backend wo secure --auth
maintenance Thưserver package updates wo maintenance
update update WordOps wo update

 

Sử dụng command site trên WordOps

wo site (command) [Tuỳ chọn]
subcommand
Giới thiệu
Ví dụ
Giải thích nghĩa ví dụ
Dùng WordOps tạo site mới
wo site create site.tld --wp
tạo 1 website với tên site.tld và cài đặt wordpress.
Nâng cấp site hoặc cấu hình site
wo site update site.tld --php73
Nâng cấp wordpress chạy từ 7.2 sang 7.3
Hiển thị cấu hình nginx của website
wo site show  site.tld
Hiển thị cấu hình nginx của website site.tld
Sửa cấu hình nginx của website
wo site edit  site.tld
Sửa cấu hình nginx của website site.tld
Xoá website
wo site delete  tên_website [tuỳ chọn]
 Các tuỳ chọn:
–no-prompt xoá site.
–files : Chỉ xoá mã nguồn site
–db : Chỉ xoá database site
Liệt kê toàn bộ các website
wo site list
Liệt kê tất cả các website quản lý bởi WordOps
Enable site in Nginx
wo site enable  Tên_website
Bật vhost nginx website
Disable site in Nginx
wo site disable Tên_website
Tắt vhost nginx website
Di chuyển tới thư mục chứa mã nguồn của website
wo site cd  Tên_website
Di chuyển tới thư mục website

Sử dụng command stack trên WordOps

Cách sử dụng :

wo stack (command) [Tuỳ_chọn]
subcommand Nội dung
install Cài đặt stack WordOps
upgrade Nâng cấp stack WordOps
remove Nâng cấp packages
purge Xoá  & purge packages
reload Reload WordOps stack
restart Restart WordOps stack
stop Stop WordOps stack
start Start WordOps stack

Sử dụng command Debug trên WordOps

Sử dụng nhằm mục đích gỡ rối các dịch vụ trên máy chủ, cách  sử dụng

wo debug [Tuỳ_Chọn]

Sử dụng command Clean trên WordOps

Tác dụng Xoá  NGINX FastCGI cache, Opcache, Redis Cache

Cách sử dụng :

wo clean [Tuỳ_Chọn]

Nếu tuỳ chọn của bạn là trống, thì mặc định sẽ hiểu là sử dụng với :

--fastcgi

Tuỳ chọn Tác dụng
--fastcgi clean Nginx fastcgi_cache
--redis clean Redis cache
--opcache clean opcache
--all clean all cache

Sử dụng command Info trên WordOps

Hiển thị thông tin cấu hình nginx, php, mysql …

Cách sử dụng :

wo info [Tuỳ_Chọn]
Tuỳ chọn Thông tin
--nginx Lấy thông tin cấu hình nginx
--php Lấy thông tin cấu hình php 7.2
--php73 Lấy thông tin cấu hình php 7.3
--php74 Lấy thông tin cấu hình php 7.4
--mysql Lấy thông tin cấu hình mysql

Sử dụng command log trên WordOps

Quản lý log trên php, nginx và mysql

Cách sử dụng :

wo log Tên_Site [Tuỳ_Chọn]
subcommand Thông tin
gzip Nén log file Nginx, PHP, MySQL bằng Gzip
mail Mail Nginx, PHP, MySQL log file
show Hiển thị Nginx, PHP, MySQL log file
reset Reset Nginx, PHP, MySQL log file

Để hiển thị nginx, php, mysql log file bạn có thể sử dụng thêm các tuỳ chọn như sau :

wo log show Tên_Site Tuỳ_Chọn Tên_Site
Tuỳ chọn Mô tả
--nginx Hiển thị lỗi trên nginx log file
--php Hiển thị lỗi trên PHP log file
--mysql Hiển thị mysql log file
--wp Hiển thị log đối với website wordpress cụ thể.

Sử dụng command Secure trên WordOps

Lệnh Secure nhằm bảo mật xác thực cho backend , IP, port.

Sử dụng :

wo secure Tuỳ_Chọn
argument description
--auth Thiết lập xác thực cho user backend.
--port Thiết lập backend port (default: 22222)
--ip Thiết lập list IP cho phép truy cập không cần xác thực
--ssh Thiết lập ssh
--sshport Thiết lập tuỳ chỉnh  port ssh (Port ssh mặc định: 22)
--allowpassword Cho phép ssh bằng password nếu bạn tắt chức năng này.
--force Tắt chức năng ssh bằng mật khẩu.

Sử dụng command Maintenance trên WordOps

Nâng cấp apt-cache và nâng cấp packages.

Sử dụng:

wo maintenance

Lệnh trên tương đương với :

apt update
apt dist-upgrade
apt autoremove --purge
apt autoclean

 

Sử dụng command update trên WordOps

Cập nhật WordOps lên phiên bản mới nhất đang phát hành.

Cách sử dụng :

wo update Tuỳ_Chọn

Nếu không có tuỳ chọn gì, mặc định thì hệ thống sẽ update lên bản WordOps ổn định mới nhất.

Tuỳ chọn Mô tả
--force Nâng cấp WordOps lên bản last release (Không phải bản ổn định stable)

 

Exit mobile version