Bật slow query log trên MariaDB

Word Image 99

Slow query log là bản ghi các truy vấn SQL mất nhiều thời gian để thực hiện. Để bật tính năng này bạn có thể mở file cấu hình MariaDB và thêm các dòng sau vào file /etc/my.cnf:

slow_query_log
slow_query_log_file=slow-queries.log
long_query_time=5.0

Trong đó

  • slow_query_log : khi báo cho biết bật tính năng ghi log các query chậm.
  • slow_query_log_file=slow-queries.log : cấu hình vị trí file log
  • long_query_time=5.0 :  ghi lại các query từ 5s trở lên.

Sau khi  thêm các cấu hình trên, bạn restart lại MariaDB để áp dụng cấu hình:

systemctl restart mariadb

Như vậy là đã thực hiện cấu hình hoàn tất, để kiểm tra  những query nào chạy  hơn hoặc bằng 5s bạn có thể  dùng lệnh sau để đọc file log:

tailf slow-queries.log

 

Exit mobile version